Астрахан аудан білім бөлімінің жанындағы ``Астрахан балалар бақшасы`` мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Алпамыс» села Астраханка при отделе образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

СоцСети

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

"Үйдегі баланың қозғалыс белсенділігі" консультациялық пунктінің жұмысы

Мақсаты: ата-аналардасақтауғатұрақты мотивация қалыптастыру

жәнебалаларыныңденсаулығыннығайту.

БүгінгітаңдаҚоғамалдындатұрғанеңөзектімәселелердіңбірі,

Балалардыңденсаулығыболады, өйткенібұлденсаулықболыптабылады

табыстыөсу мен дамудыңшарты, руханижәнефизикалық

жетілдіру, алболашақтатабыстыөмірлікмансап.

Барлықата-аналарсәбилерінсау, көңілдікөргісікеледі,

физикалықдамыған. Олүшін не қажет?

Баланыңтолықфизикалықдамуыныңнегізгішарттары

ұтымды, калориялытағам, күнтәртібінсақтау,

толықұйқы, жеткілікті болу ұзақтығы

таза ауа, саужәнегигиеналық орта, қолайлы

психологиялық атмосфера, жақсыматериалдықөмірсүружағдайлары.

Балаңыздыңсауөсуі мен дамуыүшінүлкенмаңызғаие

оныңқозғалысбелсенділігі бар.

Бала туылғаннанбастапқозғалысқаұмтылады. Сәбилер мен балалар

егдежастағыадамдарәлемдіжорғалап, өрмелеп, жүгіріпүйренеді. Қарапайымпайдалану,

бірақәртүрліойындарбалағажағдайжасайды

өзденесінеркінмеңгерудіүйренді, оныңқимылдары

әдемі, жеңілжәнесенімді. Физикалықбелсенділік тек қанаемес

баланыңептілігін, жылдамдығын, икемділігіндамытады, бірақ оны жақсартады

назараударыңыз, естесақтаңыз, қоршағанәлемтуралытүсініктікеңейтіңіз. В

мектепкедейінгіжастағынегізгіқозғалыстарқалыптасады. Бірақоның

қозғалыстәжірибесіәлі де аз, кеңістіктебағдарлау

қиын. Сәбилержиібіркелкіемесқадамдарменжүреді

аяқпенжәнебасынтөментүсіреотырып, жорғалауритақтыболмайды

қол мен аяқтыңауысуы.

Балалықшақтаалынған моторика танысудыжеңілдетеді

сыртқыәлемойынға да, өмірге де көмектеседі. Епті бала

бұралмалыжолменжүгіруоңайжәнесүрінбейді, күшті –

доптыалысқалақтыру, жылдам-көбелектінемесеинеліктіқуыпжету.

Қозғалысфункционалдыжүйесіпайдалы

бүкілағзағажәнеәсіресе ми қызметінеәсері. Дәлелденген,

мотор белсенділігіақылойдыңжоғарылауына не ықпалетеді

жұмысқабілеттілігі, сөйлеудідамыту, толыққандықалыптастыру

қозғалтқыштыңнегізіндежатқанеріктіқозғалыстар мен әрекеттер

адамныңмінез-құлқы. Арнайызерттеулеркөрсеткендей

бұлсаладабұлқозғалыстардыңдамуындағы прогресс (қозғалтқыш

анализатор) функциялардың даму барысынүлкендәрежедеанықтайды

адаммиы.

Адам өміріндегіқозғалысбелсенділігініңмаңызытуралы

әртүрлімамандардыңкөптегенмәлімдемелері бар: физиологтар, дәрігерлер,

психологтар, педагогтаржәнет. б.

Баланыңқозғалысбелсенділігініңжеткіліктідеңгейі,

оныңқозғалысқажеттілігінқанағаттандырудыкелесіжағдайлардақамтамасызетугеболады

балабақшадақозғалысрежиміндұрысұйымдастыружәне

үйде. Балалармекемелеріндемұндай режим ерекшетүрдеқамтамасызетіледі

үшінуақыткөзделетінкүнтәртібі

балалардыңқозғалыссаласындамытубойыншаәртүрлісабақтар.

Ал үйдекөптегенотбасылардадамуғажәне

балалардыңқозғалыссаласынжетілдірутиістіназараудармайды

әрқашанберіледі.

Теледидар мен компьютердіңалдындаүнеміотырунәтижебермейді

сіздіңбалаңызғаоныңнәзікпсихикасыназиянкелтіруденбасқаештеңежоқ

физикалықденсаулық. Балаларбағдарламаларынқараукезінде

баламенкөргендерінталқылауғатырысыңыз, түсініксіздердітүсіндіріңіз

оныңсәттері.

Үйдеқозғалысбелсенділігінұйымдастыруғаарналғаната-аналарғаарналғанкеңестер:

* Ойын-бұл бала үшінеңжақсыуақыт. Ойнау, бала

қоршағанзаттарментүрлііс-әрекеттердіүйренеді, біледі

айналадағыәлем, оныңсөйлеуідамиды. Ата-аналардыңміндетікөмектесу

балаңызға оны ойнауғаүйретіңіз.

* Отбасындағыденетәрбиесініңформаларыжаяусеруендеужәнесеруендеу

, коньки, шана, шаңғытебу; велосипедпенжүру

жүзужүгіруашықойындартаңертеңгіқатаю

гимнастика.

* Таңертеңгі гимнастика орындалатынжаттығулардықамтиды

артықкернеусіз. Олардыңкезіндешешілетіннегізгіміндет

- ағзадағықанныңТоқырауынжою,

ішкіоргандардыңқызметінжандандыру. Күнсайын

таңертеңгігимнастикаданбастаукерек, бұлтаңқаларлықемес

зарядтаудепаталады, өйткеніолұйқышылдықтыңқалдықтарынжоядыжәнебереді

күнібойысергектік.

* Денсаулықтысақтау мен нығайтудыңбіржолы

массаж. Массаж терігеәсеретеді, бүкілденегеәсеретеді

адам. Дененіңбелгілібірчипінуқалауарқылыбіз

дененіңбарлықжүйелерінақтыжәнеүйлесімдіжұмысістейді. Бұлүйлесімді

барлықжүйелердіңжұмысыжақсыдамуғажолашады

естесақтау, интеллект, эмоционалды фонды жақсартады, бұл да

ақпараттытолыққабылдауғажәне оны білугеықпалетеді

логикалықтүрлендіру.

* Сондай-ақбаланыңмоторикасыныңдамуындаүлкенрөлберіледі

ұсақмоториканыдамыту. Мұны, мысалы, келесідейжасауғаболады

қарапайымтәсілдермен:

- Қамырды, сазды, пластилиндісаусақтарыңызбенилеңіз, бірдеңежасаңыз.

- Моншақтарды, түймелердіжіптергебайлаңыз.

- Қалыңжәнежұқаарқанға, шілтергетүйінбайлаңыз.

- Дабылды, ойыншықтардыкілтпенбастаңыз.

- Көлеңкелеу, сурет салу, қарындашпен, қарындаштарменбояу,

бояулармен.

- Қайшыменкесіңіз(жақсырақкішкентай).

- Қағазданқұрастыру ("оригами", тігу, кестетігу, тоқу.

- Дәптердегіұяшықтарғаөрнектерсалыңыз.

- Саусақпенұстаудықажетететінүйснарядтарыменайналысыңыз

(сақиналар, штангалар).

- Қолшапалақтаутыныш, қатты, әртүрліқарқынмен.

- Әрсаусағыңызбенкішкенемоншақтарды, қиыршықтастардыкезекпенайналдырыңыз,

шарлар.

- Саусақгимнастикасынжасау

Әрине, дамуғаарналғанарнайыойындар мен жаттығулар бар

қолдыңұсақмоторикасы. Мысалы, комбинациялардықұрукезіндекөлеңкедеойнау

саусақтардансізәртүрлікөлеңкеліфигуралардыкөрсетеаласыз - ит,

қоян, бұғы, кішкентайадам. Бұлойынсізгеқажетнәрсе.

Есіңіздеболсын, кез-келгенжүктемеоныңболмауынанәлдеқайдапайдалы. Егер

тіптісізсабақрежимінсақтайалмайсыз, соданкейінжайойнаңыз

балаларменжиі. Бұлсүйіспеншіліктібілдірудіңеңжақсытүріжәне

қамқорлық!

Жаңартылған күні: 29.04.2024 12:55
Құрылған күні: 29.04.2024 12:55

Текст